نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
مصوبات ششمین نشست عادی کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۸مصوبات هیات امنا
صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه تبریز مورخ ۹۶/۱۰/۱۹مصوبات هیات امنا
صورتجلسه هفتمین نشست عادی ازدوره ی ششم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ ۹۶/۱۰/۳۰مصوبات هیات امنا
پیوست ۲ تا ۵ مصوبات هیات امناءمورخ ۹۶/۰۵/۰۷مصوبات هیات امنا
پیوست شماره یک مصوبه هیات امناءمورخ ۹۶/۰۵/۰۷ - آئین نامه مالی ومعاملاتیمصوبات هیات امنا
مصوبات ششمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تبریز ۹۶/۰۵/۰۷مصوبات هیات امنا
پیوست دستورات پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تبریز ۹۵/۱۱/۲۳مصوبات هیات امنا
مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تبریز ۹۵/۱۱/۲۳مصوبات هیات امنا
مصوبات چهارمین نشست عادی کمیسیون دائمی از دوره ششم ۹۵/۶/۱۰مصوبات هیات امنا
مصوبات چهارمین نشست هیات امنا دانشگاه تبریز از دوره ششم ۹۵/۴/۲۱مصوبات هیات امنا
مصوبات سومین نشست هیات امنا دانشگله تبریز از دور ششم مورخ ۹۴/۰۵/۱۲مصوبات هیات امنا
مصوبات دومین نشست هیات امنای دانشگاه تبریز از دور ششم مورخ ۹۳/۱۰/۲۹مصوبات هیات امنا
مصوبات اولین نشست هیات امنا دانشگاه تبریز مورخ ۹۳/۳/۲۰مصوبات هیات امنا