نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عنواندانلود فایل
 
مصوبات ششمین نشست عادی کمیسیون دائمی هیات امناء مورخ ۹۶/۰۴/۲۸
صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امناء دانشگاه تبریز مورخ ۹۶/۱۰/۱۹
صورتجلسه هفتمین نشست عادی ازدوره ی ششم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ ۹۶/۱۰/۳۰
پیوست ۲ تا ۵ مصوبات هیات امناءمورخ ۹۶/۰۵/۰۷
پیوست شماره یک مصوبه هیات امناءمورخ ۹۶/۰۵/۰۷ - آئین نامه مالی ومعاملاتی
مصوبات ششمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تبریز ۹۶/۰۵/۰۷
پیوست دستورات پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تبریز ۹۵/۱۱/۲۳
مصوبات پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تبریز ۹۵/۱۱/۲۳
مصوبات چهارمین نشست عادی کمیسیون دائمی از دوره ششم ۹۵/۶/۱۰
مصوبات چهارمین نشست هیات امنا دانشگاه تبریز از دوره ششم ۹۵/۴/۲۱
مصوبات سومین نشست هیات امنا دانشگله تبریز از دور ششم مورخ ۹۴/۰۵/۱۲
مصوبات دومین نشست هیات امنای دانشگاه تبریز از دور ششم مورخ ۹۳/۱۰/۲۹
مصوبات اولین نشست هیات امنا دانشگاه تبریز مورخ ۹۳/۳/۲۰