اسامی اعضای هیات امناء دانشگاه تبریز
 

اسامی اعضای حقوقی:

1-      دکتر محمد فرهادی ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امناء

2-      دکتر محمدرضا پورمحمدی - رئیس دانشگاه تبریز و دبیر هیات امناء

3-      دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی - مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه

4-      نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

5-      دکتر شهابی وند- رئیس دانشگاه مراغه

6-      دکتر عباسیان- رئیس دانشگاه بناب

 

اسامی اعضای حقیقی:

1-      حضرت آیت الله میرزا محسن مجتهد شبستری عضو هیات امناء

2-      دکتر اسماعیل جبارزاده عضو هیات امناء

3-      دکتر محمد حسین فرهنگی عضو هیات امناء

4-      مهندس محمدرضا نعمت زاده عضو هیات امناء

5-      دکتر محمدعلی حسینپور فیضی عضو هیات امناء

6-      دکتر سید مهدی گلابی عضو هیات امناء